molo beyaz-01

şartlar ve koşullar

MOLO URLA işbu Kullanım Koşulları’nı ve Web Sitesi’nde yer alan her tür içeriği Web Sitesi’ni ziyaret edenlere herhangi bir ihbar veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. Kullanım Koşul- ları’ndaki değişikliklerin yayınlanmasından sonra dahi Web Sitesi’ni kullanmaya devam edilmesi bu değişikliklerin ziyaret edenler tarafından kabul edildiği anlamına gelecektir.

 

  1. TANIMLAR

 

Hizmet(ler) , Web Sitesi’nde Kullanıcı’ların MOLO URLA’ya ait Otellerinin sunduğu hizmetler hakkında bilgi alma, konaklama için oda rezerve etme, ödemelerini yapma veya sunulan diğer ürün ve hizmetleri satın alma işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla MOLO URLA tarafından sunulan uygulama anlamına gelir.

İçerik, Web Sitesi’nde yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

Kullanıcı, Web Sitesi’ni ziyaret eden ve/veya kullanan tüm gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelir.

Otel, MOLO URLA’ya ait veya onun tarafından işletilen konaklama tesislerinden her biri anlamına gelir.

 

 

  • Kullanıcı’lar, hiçbir suretle üçüncü kişilere satmak veya satışa sunmak veya bu amaçla başka web sitelerinde satışa çıkarmak için oda rezervasyonu yapmamayı kabul ve taahhüt ederler. Web Sitesi’nde satılan ürün ve hizmetler Kullanıcı’ların veya yasal olarak temsile yetkili olduklarının kişisel kullanımına özgü olup başka bir amaçla kullanılamaz. Bu nedenle Kullanıcı’lar işbu Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerden yararl- anmak suretiyle edindikleri hak ve yükümlülükleri üçüncü kişilere devre yetkili olmadıklarını kabul ve taahhüt
  • Kullanıcı, Web Sitesi’nde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt
  • Kullanıcı, Web Sitesi dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız reka- bete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, MOLO URLA’nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt
  • MOLO URLA, Gizlilik Politikasında belirtilen koşul ve şartlar çerçevesinde ve belir- tilen amaçlar ile sınırlı olacak şekilde kullanıcı bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilg- ilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla

 

MOLO URLA aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, Web Sitesi’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

 

  • MOLO URLA, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Çerezlerin işlevi, hangi tür çerezlerin kullanıldığı, kullanım amacı ve üçüncü kişilere yapılacak olan veri aktarımlarına ilişkin detaylı bilgi almak ve çerez tercihlerinizi değiştirmek için MOLO URLA Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.
  • Web Sitesi’nin bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, Web Sitesi’nin iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde siteye erişim sağlanmaya çalışılması, Web Site’si üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data trawling) vb. “screen scrap- ing” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, Web Sitesi’nin ve içeriğinin, işbu Kullanım Koşulları’nda belirlenen koşul ve sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; böyle durumlarda MOLO URLA’nın her tür talep, dava ve takip hak- ları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde, MOLO URLA, Kullanıcı’yı yetkili makamlara bildirme hakkına Kullanıcı, bu tür kullanımlar sonucu oluşan zararları tazmin ile bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.
  • Kullanıcı, Web Sitesi’nde verilen Hizmetler’in kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan MOLO URLA’nın sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt

 

Bu Web Sitesi’nde yer alan her türlü tasarım, metin, görsel, resim, video, imge, html kodu ve diğer kodlar gibi telif haklarına tabi unsurların manevi ve mali hakları (21.md “İşleme Hakkı”, 22.md “Çoğaltma Hakkı”, 23.md “Yayma Hakkı”, 24.md “Temsil Hakkı” ve 25.md “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim Hakkı”) ya MOLO URLA’ya aittir veyahut da MOLO URLA tarafından alınan lisans dahilinde kullanıl- maktadır. Kullanıcı’lar, MOLO URLA’nın hizmetlerini, Web Sitesi’ndeki telif haklarına tabi unsurları yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının MOLO URLA’nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkı- na sahip değildirler. İşbu Kullanım Koşulları dahilinde Web Sitesi’nde telif haklarına tabi unsurlar, çoğaltılamaz, işlenemez veya dağıtılamaz.

Web Sitesi’nde yer alan tüm ticari markalar, ünvanlar ve logolar, amblem, slogan, resim ve sair unsurlardan doğan her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı MOLO URLA y’a ait olup Kullanıcı’lar tarafından MOLO URLA’nın açık yazılı izni olmadıkça hiçbir suretle kullanılamaz kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz, işlenemez, kamuya sunulamaz, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletilemez, matery- aller üzerinde değişiklik yapılamaz.

 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde MOLO URLA’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep, MOLO URLA’nın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

 

İşbu Kullanım Koşulları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları dikkate alınmaksızın Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Urla Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

İşbu Kullanım Koşullarının herhangi bir maddesinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu veya herhangi bir resmi mercii ya da mahkemeler tarafından geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.

 

İşbu Kullanım Koşulları MOLO URLA tarafından Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcı’lar işbu Kullanım Koşulları’nı ve zaman içinde yapılan değişik- likleri Web Sitesi’ni kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.