molo beyaz-01

KVKK METNİ

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLUYORUZ ?

 

MOLO URLA olarak gerektiği hallerde KVKK’ya uygun şekilde misafirlerimize, ziyaretçil- erimize ve iş bağlantılarımıza (seyahat acentesi, tedarikçi, alt yüklenici gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum hissedar, yetkili ve çalışanları dahil olmak üzere) ait kişisel verileri toplamaktayız. Topladığımız kişisel verileri aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:

 

-Kimlik Verileri: Misafirlerimizden, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan (seyahat acentesi, tedarikçi, alt yüklenici gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum hisse- dar, yetkili ve çalışanlarından) topladığımız adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, uyruk, araç plaka bilgisi, kimlik fotokopisi gibi kişinin kimliğine dair verilerdir.

-İletişim Verileri: Misafirlerimizden, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan (seyahat acentesi, tedarikçi, alt yüklenici gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum hisse- dar, yetkili ve çalışanlarından) topladığımız telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir.

-Aile Bireylerine / Yakınlarına ait Veriler: İlgili mevzuat gereği ve/veya Şirketimiz veya ilgili kişinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla misafirlerimizden top- ladığımız ilgili kişinin aile bireyleri, yakınları veya konaklama sırasında beraberinizdeki kişiler hakkında verilerdir.

-Finansal Veriler: Şirketimizin veri sahibi ilgili kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkiye göre misafirlerimizden ve iş bağlantılarımızdan topladığımız ücret, maaş bilgisi, ödeme bilgisi, kredi kartı bilgisi gibi verilerdir.

-Özlük Verileri: Alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız Şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olan her türlü kişisel veridir.

-Fiziksel Mekân Güvenlik Verileri: Misafirlerimizden, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan (alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından) fiziksel mekâna girişte ve mekânın içerisinde kalış sırasında alınan güvenlik ve kamera kayıtları gibi kişisel verilerdir.

-Görsel / İşitsel Veriler: Fiziksel mekân güvenlik bilgileri kapsamına girmeyen ve misa- firlerimizden, iş bağlantılarımızdan (alt yüklenici, taşeron gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum hissedar, yetkili ve çalışanlarından) topladığımız fotoğraf, ses ve görüntü kaydı gibi kişisel verilerdir.

-İşlem Verileri: Misafirlerimizden topladığımız rezervasyon bilgileri, konaklama veya ziyarete ilişkin kayıtlar, ürün veya hizmet satın alma işlemleri, üyelik bilgileri, konaklamaya ilişkin bağlantılı olunan gruplar ve etkinlikler, misafir tercihleri gibi misafirin gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kişisel verilerdir.

-İletişim ve Şikâyet Yönetimi Verileri: Şirketimize yönelik her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde misafirlerimizden, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan (seyahat acentesi, tedarikçi, alt yüklenici gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum hissedar, yetkili ve çalışanlarından) ve diğer üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerdir.

-Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Misafirlerimizden, ziyaretçilerimizden ve iş bağlantılarımızdan topladığımız KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen sağlık verileri, dernek vakıf üyeliği, biyometrik veriler (ses ve görüntü kayıtları), kan grubu ve ceza mahkumi- yeti bilgisi gibi verilerdir.

-Diğer Veriler: Misafirlerimizden, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan (seyahat acentesi, tedarikçi, alt yüklenici gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum hisse- dar, yetkili ve çalışanlarından) ve diğer üçüncü kişilerden topladığımız teknik işlem güvenliği için işlenen veriler, risk yönetimi bilgileri, hukuki işlem verileri, pazarlama veril- eri, lokasyon verileri, çerezler ve diğer vasıtalar ile otomatik yollar ile toplanan verilerdir.

 

 

Kişisel Verilerinizi,

-Rezervasyon, tesislerimize kayıt/giriş ve tesislerimizdeki konaklama esnasında basılı ve elektronik formlar dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla,

-Internet sitelerimiz, çeşitli sosyal medya mecralarında MOLO URLA ve markaları adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden,

-MOLO URLA satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında kullandığımız e-posta, telefon, kısa mesajlar (“SMS”) veya multimedya mesajları (“MMS”), basılı ve elektronik formlar dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla,

-MOLO URLA merkez ofis ve konaklama tesislerimizde yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla,

-Konaklama tesislerimizde yer alan uygulamalar (odalarda yer alan televizyon üzerin- den ileti gönderme, vb.) aracılığı ile;

-Yürüttüğümüz iş faaliyetleri kapsamında şahsınızla veya yetkilisi olduğunuz firmanızla imzaladığımız Sözleşmeler, sunulan ticari teklifler, basılı ve elektronik formlar, belgeler, yazışmalar, tarafımıza yapılan başvurular aracılığıyla,

-Yaptığımız iş görüşmeleri ve etkinlikler kapsamında tarafınızca verilen kartvizit ve sair belgeler aracılığıyla,

-MOLO URLA’nın grup şirketleri, iş bağlantıları, seyahat acenteleri veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla; sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız.

 

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

 

-Açık rızanızın bulunması,

-Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması,

-Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

-Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,

-Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

-Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,

-Şirket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,

-Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

İşlediğimiz tüm kişisel verilerinizi, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müd- detçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

 

 

Topladığımız Kişisel Verilerinizi niteliğine göre aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

 • Otelcilik faaliyetlerimizin ifası, MOO URLA tarafından size sunulan ürün ve hizmetler ile talep ve beklentilerinizin gerçekleştirilmesi, misafirlerimize arzu edilen düzeyde konukseverlik ve kişisel deneyim sunulabilmesi,

 

 • Ürün ve hizmetlerimizden misafirlerimizi faydalandırmak için gerekli planlama, değerlendirme ve çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;
 • Otelcilik faaliyetlerimiz kapsamındaki hizmetleri sunmak ve yönetmek amacıyla mis- afirlerimiz ve iş bağlantılarımız ile doğrudan iletişim kurulması; otelcilik ve konaklama hizmetlerimize ilişkin yazışma, bildirim ve rezervasyon onaylarının sağlanması;
 • MOLO URLA tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülerek tanıtım, promosyon, kampanya, teklif, bülten, etkinlik ve ben- zeri konularda bilgilendirme yapılması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştir- ilerek sunulması;
 • Pazarlama ve Misafir İlişkileri Yönetimi çalışmalarının yürütülmesi; sadakat program- larının yönetilmesi,
 • Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik, kampanya ve davetlerin düzenlenme- si ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması, pazar araştırma çalışmalarının yürütülm- esi;
 • Misafirlerimizin kullanımına sunduğumuz dijital platformların iyileştirilmesi ve plat- form kullanıcılarına verimli ve kişiselleştirilmiş deneyim sunmak amacıyla kullanıcıların sayısı, tipi, ziyaret sıklığı, davranışları, coğrafi konumları ve benzeri istatistiklerin çıkartıl- ması, platform kullanıcılarının ilgi alanı ve ihtiyaçlarına göre kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması, bu amaçla çerez kullanılması;
 • İlgili kişilerden gelen talep, öneri ve şikayetlerin takibi, değerlendirilmesi, misafir memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik ve memnuniyet değer- lendirme çalışmalarının uygulanması;
 • Daha iyi ve güvenilir ürün ve hizmet verebilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için kalite değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması, tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kişilerin denetimi;
 • İş bağlantıları, seyahat acenteleri, tedarikçiler, alt yükleniciler ve benzeri iş ilişkisinde bulunan firmalar ile olan ilişkilerin yönetimi, iş ve ticari ilişkilerin yürütülmesi;
 • MOLO URLA ve MOLO URLA ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından sağlanan hizmetlere yönelik idari operasyon- ların planlanması, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme ve denetim süreçleri, hukuki uyum süreci );
 • MOLO URLA tarafından işletilen tesislerin fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağl- anması;
 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası;
 • Yasal hakların kullanılması, hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması;
 • Ticari, hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması;
 • Mali işlere ilişkin politikalarının yürütülmesi; e-fatura yönetimi;
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi, bilgi teknolojileri altyapısının yönetimi;
 • Şirketimiz faaliyetleri kapsamında planlama, raporlama, ziyaretçi/müşteri istatis- tikleri ve benzeri incelemelerin yapılması ve/veya
 • Yurtiçi ilgili mevzuata uyum sağlanması, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin temini, raporlama yükümlülüklerinin yerine

 

Topladığımız kişisel verilerinizi yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda; Şirketimiz faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan grup şirketlerimize,

 

Şirketimize hizmet sunan iş ortaklarımıza, işbirliği yaptığımız acentelerimiz ve çevrimiçi otel rezervasyon servisi sunan iş bağlantılarımıza, tedarikçilerimize, tesis içi hizmet sunan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımıza, sigorta şirketlerimize, banka ve finans kuruluşlarına, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firma- larımıza, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Şirketimiz adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşiv- leme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, KVKK kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olmak şartıyla aktarabiliriz. MOLO URLA olarak kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.

 

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Şirket bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
 • İşlenen kişisel verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya kişisel verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan kişisel verilerinizin silinme- sini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

 1. Başvuru

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla Şirketimize iletebilirsiniz. Başvuru formu için lütfen buraya tıklayınız.

 

MOLO URLA, kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getiril- mesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

MOLO URLA’ya yöneltilen talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, MOLO URLA olarak talebin gereğini derhal yerine getirmekle yükümlüyüz.

 

 • Şikâyet

MOLO URLA’ya yöneltmiş olduğunuz taleplerin Şirket tarafından reddedilmesi, Şirket tarafından verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cev- abın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.